logoРЪКОВОДСТВО:nacionalen gerb
ГЕОРГИ МАРАДЖИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ:
 Приемен ден: ВСЯКА ПЪРВА СРЯДА НА МЕСЕЦА ОТ 14:30 часа ДО 17:00 часа
СТОЯН БОГДАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ:
Приемен ден: ВСЕКИ ПЪРВИ ВТОРНИК НА МЕСЕЦА ОТ 08:00часа ДО 12:00часа
ТЕОДОРА ВЪЛКАНСКА - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ЛЮБОМИР МАРКОВ - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Приемен ден: ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 13:00 часа ДО 16:00 часа
БАНКОВА СМЕТКА: Интернешънъл Асет Банк, клон Пазарджик; офис Стамболийски.
                 IBAN:BG61IABG70963100154000; BIC:IABGBGSF

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ ТСУ:
понеделник, вторник, сряда - от 9:00 до 11:30
четвъртък - от 9:00 до 11:30 и от 13:30 до 16:30
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ - ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09:00ч. до 11:00ч.
петък - не е приемен ден

COVID-19 - АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ
ПОЛИТИКА на поверителност на община Стамболийски
ПОЛИТИКА за поверителност и защита на личните данни на контрагентите на община Стамболийски
ХАРТА за правата на потребителите на административни услуги на Община Стамболийски
ДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
ДЕКЛАРАЦИИ на служители и регистри по "Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество"
ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ:

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:

РАЗПИСАНИЕ на градския транспорт
РАЗПИСАНИЕ на междуселищния транспорт

24.05.2019г.- ПИСМО - ПРОЕКТ за раписание на БДЖ за периода 15.12.2019г. - 12.12.2020г.
ПРОЕКТ на разписание за направление СОФИЯ-ПЛОВДИВ
ПРОЕКТ на разписание за направление ПЛОВДИВ-СОФИЯ
14.06.2018г. Изработено задание за общ устройствен план(ОУП)УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО.
ЗАДАНИЕТО Е ДОСТЪПНО НА: http://83.228.106.120/stamb/map_default.phtml

  Обявление на Община Стамболийски   На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за ...
              В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № ...
14.05.2020г. -Община Стамболийски обявява конкурс за длъжността: "СЕКРЕТАР на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) на Община ...