ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл
 1 11.01.2019 Лазарина Гушлекова Старши специалист „ИО на ОбС” да не
 2 14.01.2019 Даниела Калистрова Старши счетоводител в отдел „ФСД” да не
 3 11.02.2019г. Величка Ангьозова Началник на отдел „СП,Ос и ОК” –по заместване да не
 21.02.2019г.

 ЗАЛИЧЕН

 - - -
 5  05.03.2019г.  Елеонора  Койнарева  Специалист „УТ и инвеститорски контрол  ДА  НЕ
6 11.04.2019г.

Славка

Зашева
Директор на ДГ „Звънче” гр.Стамболийски ДА НЕ
7 30.04.2019 Ива Атанасова Специалист „Жилищен фонд и транспорт” ДА НЕ
8 15.05.2019  Ася Тачева  Касиер „Образование” ДА НЕ
9  04.06.2019  Янка Котева  Старши специалист „ИО на ОбС” ДА НЕ
10  05.06.2019  Мариана Стефанова  Ръководител „ЗВО” ДА НЕ
11  22.08.2019г.  Александра Каракашева  Специалист „УТ” ДА НЕ
 12  25.08.2019г  Елена Русева  Специалист „касиер“ да   не
13  01.11.2019г.  Мая Кирова -Петкова  Юрисконсулт  да не
14 17.12.2019г. Катя Каралукова Старши специалист „Деловодител“ да не
 15  20.12.2019г.  Станислава Мартинова-Казакова  Юрисконсулт да  не 
           

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл
 1 11.01.2019 Лазарина Гушлекова Старши специалист „ИО на ОбС” да не
 2 14.01.2019 Даниела Калистрова Старши счетоводител в отдел „ФСД” да не
 3 11.02.2019г. Величка Ангьозова Началник на отдел „СП,Ос и ОК” –по заместване да не
 21.02.2019г.

 ЗАЛИЧЕН

 - - -
 5  05.03.2019г.  Елеонора  Койнарева  Специалист „УТ и инвеститорски контрол  ДА  НЕ
6 11.04.2019г.

Славка

Зашева
Директор на ДГ „Звънче” гр.Стамболийски ДА НЕ
7 30.04.2019 ЗАЛИЧЕН      
8 15.05.2019  Ася Тачева  Касиер „Образование” ДА НЕ
9  04.06.2019  Янка Котева  Старши специалист „ИО на ОбС” ДА НЕ
10  05.06.2019  Мариана Стефанова  Ръководител „ЗВО” ДА НЕ
11  22.08.2019г.  Александра Каракашева  Специалист „УТ” ДА НЕ
 12  25.08.2019г  Елена Русева  Специалист „касиер“ да   не
13  01.11.2019г.  Мая Кирова -Петкова  Юрисконсулт ДА  НЕ
14 17.12.2019г. Катя Каралукова Старши специалист „Деловодител“ ДА НЕ
 15  20.12.20119г.  Станислава Мартинова-Казакова  Юрисконсулт  ДА  НЕ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на ЗПКОНПИ за 2019г.

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество -файл
 1 11.01.2019 Лазарина Гушлекова Старши специалист „ИО на ОбС”

Част I

Част II

не
 2 14.01.2019 Даниела Калистрова Старши счетоводител в отдел „ФСД”

Част I

Част II

не
 3  30.01.2019  Лазарина  Гушлекова  Старши специалист „ИО на ОбС”  Част I  не
 4  21.02.2019  ЗАЛИЧЕН -  -  -
 5  05.03.2019г.  Елеонора Койнарева  Специалист „УТ и инвеститорски контрол  ЧАСТ I
ЧАСТ II
 НЕ
6 11.04.2019г. Славка Зашева Директор на ДГ „Звънче” гр.Стамболийски
ЧАСТ II
 НЕ
7 19.04.2019 Николай Доганов Главен специалист „Контрол по строителството” Част I НЕ
8 19.04.2019 Галина Доганова Главен специалист „УТ” Част I НЕ
9 30.04.2019 Ива Атанасова Специалист „Жилищен фонд и транспорт” ЧАСТ I
ЧАСТ II
НЕ
10 19.04.2019 Соня Кузманова Главен специалист „УТ” ЧАСТI НЕ
11 23.04.2019 Катерина Баракова Главен специалист „Търговски дейности” ЧАСТI НЕ
12 23.04.2019 Антоанета Драгиева Главен специалист „ЧР” ЧАСТI НЕ
13 23.04.2019 Радка    Томова Началник на отдел „ГРАО и ОМП” Част I не
14 24.04.2019 Стелияна Гаджева Секретар на МКБППМН Част I не
15 25.04.2019 Дияна Кръстева Старши специалист „Деловодител” Част I не
16 30.04.2019 Мирослава Домусчиева Старши специалист „Програма по ЗНЗ и домакин” Част I не
17 30.04.2019 ЗАЛИЧЕН      
18 02.05.2019 Славка Зашева Директор на ДГ „Звънче” гр.Стамболийски ЧастI не
19 02.05.2019 Станка Димитрова Директор на ОБЦРД гр.Стамболийски ЧастI не
20 02.05.2019 Надежда Пильова Директор на ДГ „Слънце” гр.Стамболийски ЧастI не
21 08.05.2019 Мария Дрянкова Старши счетоводител ЧастI не
22 08.05.2019 София Ушева Старши специалист „Касиер” ЧастI не
23 08.05.2019 Мария Кънева Специалист „ГРАО” ЧастI не
24 08.05.2019 Донка Койчева Специалист „ОДАО и финанси” ЧастI не
25 10.05.2019 Недка Куртева Старши счетоводител ЧастI не
26 10.05.2019 Недялка Нихтянова Директор на ДГ”Искра” гр.Стамболийски ЧастI не
27 10.05.2019 Росица Герова Директро на ДГ „Д.рай” с.К.Конаре ЧастI не
28 13.05.2019 Росица Манукян Главен специалист „ТРЗ” ЧастI не
29 13.05.2019 Станка Дачева Старши специалист „Финанси и ОДАО” ЧастI не
30 13.05.2019 Теодора Вълканска Юрисконсулт ЧастI не
31 13.05.2019 Красимира Лукинович Директор на ДГ”Р.Княгиня” гр.Стамболийски ЧастI не
32 13.05.2019 Златка Калайджиева Главен специалист „МДТ” ЧастI не
33 13.05.2019 Ангелина Ламбова Инспектор „Събиране и контрол” ЧастI не
34 13.05.2019 Нонка Георгиева Касиер „МДТ” ЧастI не
35 13.05.2019 Анета Петрова Началник отдел „МДТ” ЧастI не
36 13.05.2019 Величка Ангьозова Началник отдел „СП,ОС и ОК” ЧастI не
37 13.05.2019 Стоянка Михайлова Старши специалист „Екология, ОПФ и ВС” ЧастI не
38 13.05.2019 Ралица Чингова Главен специалист „Общински имоти” ЧастI не
39 13.05.2019 Снежана Добрева Старши специалист „ГРАО” ЧастI не
40 13.05.2019 Иванка Игнатова Директор на ДГ „Изворче” с.Триводици ЧастI не
41 14.05.2019 Мария Дудова Директор на ДГ „Пролет” с.Ново село ЧастI не
42 14.05.2019 Ангел Манчев Старши специалист „ИТ” ЧастI не
43 14.05.2019 Стоянка Гьошева Директор на ДГ „Радост” с.Й.Груево ЧастI не
44 14.05.2019 Светла Стойчева Старши специалист „Финанси и ОДАО” ЧастI не
45 14.05.2019 Елка Куманова Главен специалист „Медии и връзки с обществеността” ЧастI не
46 14.05.2019 Бистра Гогова Началник отдел „ФСД”и Главен счетоводител ЧастI не
47 14.05.2019 Тамара Бакалова Ръководител ЦНСТ ЧастI не
48 14.05.2019 Виктория Преждарова Специалист „УТ” ЧастI не
49 14.05.2019 Костадин Аврамов Директор на дирекция „УТ, СП и ОС, ОК, ГРАО и ОМП” ЧастI не
 51  15.05.2019  Василка Аврамова  Старши счетоводител  ЧастI  не
 52  15.05.2019  Димитър Йорданов Специалист „Хигиена”  ЧастI  не
53 15.05.2019 Даниела Кръстева-Малинова Секретар  ЧастI  не
54 15.05.2019
 Йорданка   Бангова Директор на дирекция „ФСД,МДТ и АПО”  ЧастI  не
55  15.05.2019  Божурка Скачкова  Финансов контрольор  ЧастI  не
56  15.05.2019  Пенка Богданова  Главен специалист „ОКВ”  ЧастI  не
57  15.05.2019  Венета Нонова  Старши специалист „ГРАО”  ЧастI  не
58  15.05.2019  Иванка Иванова Главен счетоводител „Образование”  ЧастI  не
59  15.05.2019  Катя Веселинова  Старши счетоводител „Образование”  ЧастI  не
60  15.05.2019  Татяна Узунова  Старши счетоводител  ЧастI  не
61  15.05.2019  Нели Даскалова  Икономист „Обравозание”  ЧастI  не
62  15.05.2019  Ася Тачева  Касиер „Образование”  ЧастI
 ЧастII
 не
53  15.05.2019  Ася Тачева  Касиер „Образование”  ЧастI  не
64  15.05.2019  Гинка Тодорова  Старши специалист „МДТ”  ЧастI  не
65  15.05.2019  Ани Попова  Стажант-одитор  ЧастI  не
66  15.05.2019  Мариана Стоицова  Специалист „ОДАО и и финанси”  ЧастI  не
67  04.06.2019  Янка Котева  Старши специалист „ИО на ОбС”  ЧастI
 ЧастII
 не
68  05.06.2019  Мариана Стефанова  Ръководител „ЗВО”  ЧастI
 ЧастII
 не
69  27.08.2119  Александра Каракашева  Специалист „УТ”

Част I

Част II
 
70 25.09.2019 Елена Русева Специалист „Касиер“ Част I
Част II
 
71 28.11.2019 Мая Кирова-Попова Юрисконсулт Част I
Част II
 
72 17.12.2019 Катя Каралукова Старши специалист „Деловодител“ Част I
Част II
 
73 20.12.2019г Станислава Мартинова-Казакова Юрисконсулт ЧАСТ I
ЧАСТ II
 

 

СПИСЪК на лицата, неподали в законоустановения срок, декларация за 2019г.
по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 
Вх. № Дата Име, презиме и фамилия Длъжност
- - - -

СТАТИЯТА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПЕРЕОДИЧНО

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за 2019г. по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за 2019г. по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

СПИСЪК на лицата, неподали в законоустановения срок декларация за 2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


04.07.2018г.
- Декларации на служители по чл.35, ал.1, т.2, Част II - Интереси от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество(ЗПКОНПИ):
А.Манчев, А. Ламбова, А. Петрова, А. Попова, А. Драгиева, Б. Гогова, Б. Скачкова, Б. Пампова, В. Ангьозова, ЗАЛИЧЕН, В. Нонова, В. Маламова, ЗАЛИЧЕН, Г. Доганова, Г. Динева, Г. Тодорова, Д. Кръстева-Малинова, Д. Кръстева, Е. Куманова, И. Игнатова, И. Иванова, Й. Бангова, К. Баракова, К. Лукинович, К. Николова, М. Добрева, М. Дрянкова, М. Дудова, М. Стоицова, М. Домусчиева, Н. Пильова, Н. Куртева, Н. Даскалова, ЗАЛИЧЕН, Н. Доганов, Н. Георгиева, П. Богданова, Р. Томова, Р. Чингова, Р. Маннукян, Р. Герова, С. Стойчева, С. Добрева, С. Кузманова, С. Ушева, С. Димитрова, ЗАЛИЧЕН, С. Гаджева, С. Михайлова, Т. Бакалова, Т. Узунова, Т. Вълканска, ЗАЛИЧЕН, Д. Арабаджиева, Е. Вълчинова, М. Кънева, С. Дачева, С. Гьошева, В. Аврамова, З. Калайджиева, К. Аврамов, Н. Нихтянова

13.12.2017г. -
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и чл.12, т.2 от ЗПУКИ

13.10.2017г. -
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и чл.12, т.2 от ЗПУКИ

04.09.2017г.
-
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, т.1 от ЗПУКИ
04.09.2017г. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ


23.06.2017г. ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на обстоятелствата
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 от ЗПУКИ, подадени в периода януари-април 2017 год.
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 от ЗПУКИ, подадени в периода януари-декември 2016год.
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.2 и т.3 от ЗПУКИ, подадени през 2015 год.

Още статии ...