ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл
 1 11.01.2019 Лазарина Гушлекова Старши специалист „ИО на ОбС” да не
 2 14.01.2019 Даниела Калистрова Старши счетоводител в отдел „ФСД” да не
 3 11.02.2019г. Величка Ангьозова Началник на отдел „СП,Ос и ОК” –по заместване да не
 21.02.2019г.

 ЗАЛИЧЕН

 - - -
 5  05.03.2019г.  Елеонора  Койнарева  Специалист „УТ и инвеститорски контрол  ДА  НЕ
6 11.04.2019г.

Славка

Зашева
Директор на ДГ „Звънче” гр.Стамболийски ДА НЕ
7 30.04.2019 Ива Атанасова Специалист „Жилищен фонд и транспорт” ДА НЕ
8 15.05.2019  Ася Тачева  Касиер „Образование” ДА НЕ
9  04.06.2019  Янка Котева  Старши специалист „ИО на ОбС” ДА НЕ
10  05.06.2019  Мариана Стефанова  Ръководител „ЗВО” ДА НЕ
11  22.08.2019г.  Александра Каракашева  Специалист „УТ” ДА НЕ