ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ(СТАТИЯТА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПЕРЕОДИЧНО)

29.10.2019г.
I.ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА "НАРЕДБА ЗА МЕСНИТЕ ДАНЪЦИ:
    1. Покана и докладна
    2. Проект на "Наредба за местните данъци"

II.ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА "НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ"
    1. Пкана и докладна
    2. Проект на "Наредба за определянето и администрирането на на местните такси и цени на услуги"

09.08.2019г.
1.ПОКАНА за публично обсъждане на "ГОДИШЕН ОТЧЕТ на бюджета"
2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА на кметта за ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ на бюджета
3.ГОДИШЕН ОТЧЕТ- обяснителна записка и приложения

22.07.2019г.
1.ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "Наредба за определяне размера на местните данъци"
2.СПРАВКА за обявено публично обсъждане на "Наредба за определяне на местните данъци и такси"

17.06.2019г.
1. ПОКАНА ЗА ПУБЛИНО ОБСЪЖДАНЕ НА "Наредба за определяне размера на местните данъци"
2. ПРОЕКТ НА "Наредба за определяне размера на местните данъци"

13.05.2019г.

1. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА: "ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ"
2. ПРОЕКТ НА "ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ"
3. ДОКЛАД за оценка на степента на въздействие върху защитени зони от НАТУРА 2000
4. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА "ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ"

15.03.2019г.
- СПРАВКА за обявено публично обсъждане на Наредба реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

15.03.2019г.
- СПРАВКА за обявено публично обсъждане на Наредба за управление и организацияна движението по общинските пътища

15.03.2019г.
СПРАВКА за обявено публично обсъждане на 
Наредба за изискванията, регистрацията и контрола на пътни превозни средства с животинска тяга
22.02.2019г.
- ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "Изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество"

21.02.2019г.
- ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба за изискванията, регистрацията и контрола на пътни превозни средства с животинска тяга

21.02.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба за управление и организацияна движението по общинските пътища
21.02.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба изменение и допълнение на Тарифата за определяне на начален месечен наем 1кв.м общински помещения, павилиони и терени

12.02.2019г. - СПРАВКА за обявено публично обсъждане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди
12.02.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди


21.01.2019г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - на 22.02.2019г от 9:00 часа, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

18.01.2019г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Изменение и допълненеие на Наредбата за управление и организация на движението по общинските пътища - на 20.02.2019г. от 09:30 часа, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

17.01.2019г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Изменение и допълнение на Тарифата за определяне на начален месечен наем на 1кв.м. за общински помещения, павилиони и терени - НА 20.02.2019г. ОТ 09:15 часа, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

16.01.2019г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Предложение  за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изискванията, регистрацията и контрола на пътни превозни средства с животинска тяга - НА 20.02.2019г. (сряда) от 09:00, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

08.01.2019г.
- ПРОТОКОЛ от публично обсъждане от местна общност относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.

08.01.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане от местна общност относно Проектобюджет за 2019г. на община Стамболийски

07.01.2019г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на 11.02.2019г. от 09:00ч. - за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди - ПОКАНА и Докладна

05.11.2018 г. – ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА „Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ .... „ – на 10.12.2018г. от 09:00 часа : ПОКАНА И ДОКЛАДНА

10.12.2018г. – Протокол от ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

27.12.2018г. – Справка от ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

28.12.2018г. - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за БЮДЖЕТ'2019 на община Стамболийски - НА 07.01.2019г. от 10:00 часа

28.12.2018г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ за ГОДИШНА ПРОГРАMА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ -  на 07.01.2019г. от 09:00 часа