Програми и проекти

19.10.2017г. - Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Стамболийски”
29.09.2017г.
- Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Стамболийски”

18.09.2017г. -
СПИСЪК на чакащи
потребители по Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Стамболийски”
07.07.2017г. - ПРОГРАМА "Топъл обяд" - ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТА
30.05.2017
г.
ПРОГРАМА "Топъл обяд" - "На 04.05.2017г. се сключи допълнително споразумение по Проект "Предоставяне на топъл обяд на територията на община Стамболийски",  с което срокът за предоставяне на услугата "Осигуряване на топъл обяд -2016" се удължи до 31.12.2019г. и беше увеличен броя на потребителите, получаващи услугата от 130 на 150."
30.05.2017
г. - АКТУАЛИЗАЦИЯ на ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година

24.04.2017г.
- ПРОГРАМА "Топъл обяд" - СПИСЪК на допълнително класирани за периода 01.05.2017г - 30.11.2017г.

03.04.2017г. - ПРОГРАМА "Топъл обяд"
- На 30.03.2017 г. Община Стамболийски подаде искане за удължаване на срока на Договор № BG05FMOP001-3.002-0175-C01
1. Обявление във връзка с удължаването срока на програмата. !!!ОТНАСЯ СЕ САМО ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ!!!
2. ОБРАЗЕЦ на Заявление - декларация. !!!ОТНАСЯ СЕ САМО ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ!!!

28.02.2017 г. - ГОДИШЕН ОТЧЕТ - програми за енергийна ефективност

03.01.2017 г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ  - "Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г." на 16 януари 2017 г. от 14:00 часа в общински съвет Стамболийски.
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА проекта

19.10.2016г.
ПРОЕКТ "Независим живот за гражданите на Стамболийски" - ИНФОРМАЦИЯ

11.10.2016г. - СПИСЪК на класирани по програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД-2016“-актуализация
 
19.09.2016г. 
- АКТУАЛИЗАЦИЯ на "Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост" за 2016 година

16.09.2016г.
  - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД-2016“   
                  1. ДЕЙСТВИЕ, ЦЕЛИ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА
                          2. Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване
                           3. Още по темата - сайт на Министерството на труда и социалната политика - https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=60


01.08.2016г.
ПРОЕКТ "Независим живот за гражданите на Стамболийски" - ИНФОРМАЦИЯ

25.07.2016Гг. - АКТУАЛИЗАЦИЯ "Програма за управление на дейностите по управление на отпадъците на територията на община Стамболийски за периода 2014-2020г."

19.07.2016 г. ПРОЕКТ "Независим живот за гражданите на Стамболийски":

1.СПИСЪК на класирани потребители
2.СПИСЪК на оценени кандидати за лични асистенти и домашни помощници

04.07.2016г.
- ПРОЕКТ на "Програма за управление на дейностите по управление на отпадъците на територията на община Стамболийски за периода 2014-2020 г."

01.07.2016г.
ПРОЕКТ "Независим живот за гражданите на Стамболийски"
СЪОБЩЕНИЕ Относно:  "... от днес – 01.07.2016г. започват извършването на оценка на потребностите от социални услуги на заявените кандидат- потребители ... "

24.06.2016г. ПРОЕКТ "Независим живот за гражданите на Стамболийски"
СПИСЪК на кандидати за лични асистент,  допуснати до 2-ри етап на подбор

22.06.2016г.
ПРОЕКТ "Независим живот за гражданите на Стамболийски"
ПРОТОКОЛ от дейността на Комисията за подбор на екип
на Звено за почасови услуги
20.05.2016 год.

ПРОЕКТ: "Независим живот за гражданите на  Стамболийски" - ОБЯВА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

1. Автобиография
2. Декларация за лични данни
3. Заявление за кандидатстване за личен асистент/домашен помощник
4. Заявление за кандидетстване за служители в звеното за почасови услуги
5. Заявление за кандидетстване за потребители на социални услуги
6. Пълномощно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" - "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"


03.05.2016 г.  - Актуализация на ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост

Стратегия 2016-2020 г. -
Социални услуги и благосъстояние на жителите на община Стамболийски


Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в Община Стамболийски