Програми и проекти

22.06.2020г.- Пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“ за пepиoдa oт 01.05.2020 г. дo 24.07.2020 г.
                       1. СПИСЪК - класирани лица по програмата
                       2. СПИСЪК - класирани и чакащи
                       3. СПИСЪК - некласирани

19.06.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ
Пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“ с удължен срок за пepиoдa oт 22.06.2020 г. дo 24.07.2020 г. - ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО

18.06.2020г.
- Пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“ за пepиoдa oт 01.05.2020 г. дo 19.06.2020 г.
                       1. СПИСЪК - класирани лица по програмата
                       2. СПИСЪК - класирани и чакащи
                       3. СПИСЪК - некласирани

11.06.2020г.
- Пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“ за пepиoдa oт 01.05.2020 г. дo 19.06.2020 г.
                       1. СПИСЪК - класирани лица по програмата
                       2. СПИСЪК - класирани и чакащи
                       3. СПИСЪК - некласирани

02.06.2020г. -
Пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“ за пepиoдa oт 01.05.2020 г. дo 19.06.2020 г.
                       1. СПИСЪК - класирани лица по програмата
                       2. СПИСЪК - класирани и чакащи
                       3. СПИСЪК - некласирани

15.05.2020г.
- 1.СПИСЪК - класирани  и чакащи лица по програмата „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г. 
                       2. СПИСЪК - некласирани лица по програмата „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.


08.05.2020г. -  Untitled 2
Община Съединение, в партньорство с община Стамболийски подписа Договор по проект „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение“
, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № Д-34-13/21.04.2020 г. (с рег. № BG16M1OP002-2.005-0012-С01 в ИСУН) финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, изпълняван в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”. ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПУБЛИКАЦИЯТА

08.05.2020г.
- 1.СПИСЪК - класирани лица по програмата „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“ за пepиoдa oт 01.05.2020 г. дo 19.06.2020 г.
                        2. СПИСЪК - класирани и чакащи по програмата „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“ за пepиoдa oт 01.05.2020 г. дo 19.06.2020 г.

30.04.2020г.
-
Пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“ за пepиoдa oт 01.05.2020 г. дo 19.06.2020 г.
                       1. СПИСЪК - класирани лица по програмата
                       2. СПИСЪК - класирани и чакащи
                      
3. СПИСЪК - некласирани

24.04.2020
-
Пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“ за пepиoдa oт 01.05.2020 г. дo 19.06.2020 г.

11.03.2020г. 
-
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2020-2023г.
(Решение №19 на общински съвет Стамболийски,взето с протокол №2/24.02.2020г.)

27.02.2020г. - СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА"
Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ. С реализацията на Програмата ще се предоставят възможности за връщането на пазара на труда на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда. ОЩЕ ЗА ПРОГРАМАТА можете да научите на:https://www.az.government.bg/pages/predostavyane-na-griji-v-domashna-sreda
1. Условия за участие в програмата
2. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ  за кандидатстване

21.02.2020г. - Актуален СПИСЪК - чакащи и одобрени потребители по проект "Топъл обяд"ОБЩИНСКА
03.01.20120г. - Актуален СПИСЪК - чакащи и одобрени потребители по проект "Топъл обяд"

18.12.2019г. - Актуален СПИСЪК - чакащи, одобрени и неодобрени потребители по проект "Топъл обяд"

11.12.2019г. - Актуален СПИСЪК на чакащи - одобрени и неодобрени потребители по проект "Топъл обяд"

29.11.2019г. - Актуален СПИСЪК на чакащи, одобрени и неодобрени потребители по проект "Топъл обяд"

18.11.2019г. - Актуален СПИСЪК на чакащи, одобрени и неодобрени потребители по проект "Топъл обяд"
2
0.09.2019г. - СПИСЪК на чакащи, одобрени потребители по проект "Топъл обяд"
19.09.2019г.
- Актуализиран СПИСЪК на чакащи, одобрени потребители по проект "Топъл обяд"

16.09.2019г. - Актуализиран СПИСЪК на чакащи - одобрени и неодобрени потребители по проект "Топъл обяд"

07.08.2019г.
- СТАРТИРА приемането на ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ...още по темата
ОБРАЗЦИ НА ДОУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
       - Декларация за асистент - за попълване на компютър
       - Декларация за асистент - за саморъчно попълване
  - Декларация за асистент по ЗЗДН - за попълване на компютър
  - Декларация за асистент по ЗЗДН - за саморъчно попълване
       - Заявление за ползвател на лична помощ Приложение№1 - за попълване на компютър
       - Заявление за ползвател на лична помощ Приложение№1 - за саморъчно попълване
 - Заявление за личен асистент Приложение№4 - за попълване на компютър
 - Заявление за личен асистент Приложение№4 - за саморъчно попълване

02.08.2019г. - Актуализиран СПИСЪК на чакащи - одобрени и неодобрени потребители по проект "Топъл обяд"

17.07.2019
- Актуализиран СПИСЪК на чакащи и одобрени потребители по проект "Топъл обяд"

25.06.2019г.
- Актуализиран СПИСЪК на чакащи и одобрени потребители по проект "Топъл обяд"

07.06.2019г.
1.ПРАВИЛНИК за дейността на общинскат комисия по категоризация на туристически обекти
2.ПРАВИЛНИК за дейността на консултативния съвет по туризма

22.05.2019г.
1.Актуализиран СПИСЪК на чакащи и одобрени потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"
2.СПИСЪК на неодобрени кандидати по проект "Предоставяне на топъл обяд"

18.04.2019г. - Актуализиран СПИСЪК на чакащите и одобрени потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"

16.04.2019г.
- Актуализиран СПИСЪК на чакащите и одобрени потребители по проект"Предоставяне на топъл обяд"

04.04.2019г.
- Актуализиран СПИСЪК на чакащите и одобрени потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"

20.03.2019. - Актуализиран СПИСЪК на чакащите и одобрени потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"
25.02.2019г. -
Актуализиран СПИСЪК на чакащите и одобрените потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"

22.01.2019г.
- Актуализиран СПИСЪК на чакащите и одобрените потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"

08.01.2019г.
- Актуализиран СПИСЪК на чкащите и одобрените потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"

02.01.2019г.  -
Проект №BG05M9OP001-4.001-0130-C01„Транснационално сътрудничество и трансфер на иновации за институционален капацитет в сектор социално включване“ - ОТЧЕТ

21.12.2018г. -  Проект №BG05M9OP001-4.001-0130-C01„Транснационално сътрудничество и трансфер на иновации за институционален капацитет в сектор социално включване“ - заключителна конференция

20.12.2018г. Проект №BG05M9OP001-4.001-0130-C01„Транснационално сътрудничество и трансфер на иновации за институционален капацитет в сектор социално включване“ - ПУБЛИКАЦИЯ3 - Заседания на Гражданския комитет17.12.2018г. - Актуализиран СПИСЪК на чакащите и неодобрени потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"
11.12.2018г. - Актуализиран СПИСЪК на чкащите и одобрени потрбители по проект "Предоставяне на топъл обяд"

10.12.2018г- Проект BG05M9OP001-4.001-0130-C01Транснационално сътрудничество и трансфер на иновации заинституционален капацитет в сектор социално включване
                        1.ПОКАНА ЗА РАБОТНИ СРЕЩИ на Гражданския комитет
                            2.ПОКАНА - ВИДЕО МАТЕРИАЛ

19.11.2018г. - Актуализиран СПИСЪК на чакащите и одобрени потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"
08.11.2018г.
- СПИСЪК на чакащите одобрени потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"

23.10.2018г.
- Актуализиран СПИСЪК на чакащи потрбители по проект "Предоставяне на топъл обяд"

14.09.2018г.
- Актуализиран СПИСЪК на на чакащи потребители по проект 'Предостявяне на топъл обяд'


27.08.2018г.  -
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАРТ НА ПРОЕКТ "Създаване на социално предприятие в структурата на община Стамболийски"

16.08.2018г.
- Актуализиран СПИСЪК на чакащи потребители по проект 'Предоставяне на топъл обяд'

13.07.2018г.
- Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по проект 'Предоставяне на топъл обяд

20.06.2018г.-
Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по проект 'Предоставяне на топъл обяд'

20.06.2018г. - СПИСЪК на неодобрените потребители по проект 'Предоставяне на топъл обяд'

03.05.2018г. -
Проект №BG05M9OP001-4.001-0130-C01„Транснационално сътрудничество и трансфер на иновации за институционален капацитет в сектор социално включване“- ПУБЛИКАЦИЯ2

02,05,
2018г.- Актуализиран СПИСЪК на потребителите по проект "Предоставяне на топъл обяд"
10.04.2018г. -
Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"

16.03.2018г.
- Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"

08.03.2018г. Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"

02.02.2018г. Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"
02.02.2018г. Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"

18.01.2018г.
Актуализиран списък чакащи потребители

22.12.2017г.
- Списъци на класирани и некласирани кандидат-потребители по Проект "Предоставяне на топъл обяд на територията на община Стамболийски"

08.12.2017г.
- Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Стамболийски"

04.12.2017г. - Проект № BG05M9OP001-4.001-0130-C01- <<Транснационално сътрудничество и трансфер на иновации за институционален капацитет в сектор социално включване>> -ПУБЛИКАЦИЯ1

22.11.2017г.
ПРОЕКТ "Независим живот за гражданите на Стамболийски"
Списък на класираните кандидати за потребители на социалните услуги:
Личен асистент и Домашен помощник - Резервa
Списък на класираните кандидати за доставчици на социалните услуги

31.10.2017г.
- Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Стамболийски"

31.10.2017г.
- Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Стамболийски"

23.10.2017г. - ОБРАЗЦИ на документи, съгласно ОБЯВАТА за прием на документи за резерви по проект "Независим живот за гражданите на Стамболийски"
23.10.2017г. -
ОБЯВА
Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „независим живот за гражданите на стамболийски ”, оперативна програма „развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. , договор bg 05m9op001-2.002-0257-с01, екипът за организация и управление, съвместно със служителите от звено за почасово предоставяне на социални услуги ще извърши прием на документи за резерви на доставчици и потребители на проекта. Условията и реда за прием са отразени в обявата.

ОБРАЗЦИ на документи:  1. Автобиография,  2. Декларация за информирано съгласие,
                                              3. Заявление - потрбител
,   4. Заявлвнив - ЛА и ДП   5. Пълномощно
19.10.2017г. - Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Стамболийски”
29.09.2017г.
- Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Стамболийски”

18.09.2017г. -
СПИСЪК на чакащи
потребители по Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Стамболийски”
07.07.2017г. - ПРОГРАМА "Топъл обяд" - ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТА
30.05.2017
г.
ПРОГРАМА "Топъл обяд" - "На 04.05.2017г. се сключи допълнително споразумение по Проект "Предоставяне на топъл обяд на територията на община Стамболийски",  с което срокът за предоставяне на услугата "Осигуряване на топъл обяд -2016" се удължи до 31.12.2019г. и беше увеличен броя на потребителите, получаващи услугата от 130 на 150."
30.05.2017
г. - АКТУАЛИЗАЦИЯ на ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година

24.04.2017г.
- ПРОГРАМА "Топъл обяд" - СПИСЪК на допълнително класирани за периода 01.05.2017г - 30.11.2017г.

03.04.2017г. - ПРОГРАМА "Топъл обяд"
- На 30.03.2017 г. Община Стамболийски подаде искане за удължаване на срока на Договор № BG05FMOP001-3.002-0175-C01
1. Обявление във връзка с удължаването срока на програмата. !!!ОТНАСЯ СЕ САМО ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ!!!
2. ОБРАЗЕЦ на Заявление - декларация. !!!ОТНАСЯ СЕ САМО ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ!!!

28.02.2017 г. - ГОДИШЕН ОТЧЕТ - програми за енергийна ефективност

03.01.2017 г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ  - "Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г." на 16 януари 2017 г. от 14:00 часа в общински съвет Стамболийски.
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА проекта

19.10.2016г.
ПРОЕКТ "Независим живот за гражданите на Стамболийски" - ИНФОРМАЦИЯ

11.10.2016г. - СПИСЪК на класирани по програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД-2016“-актуализация
 
19.09.2016г. 
- АКТУАЛИЗАЦИЯ на "Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост" за 2016 година

16.09.2016г.
  - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД-2016“   
                  1. ДЕЙСТВИЕ, ЦЕЛИ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА
                          2. Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване
                           3. Още по темата - сайт на Министерството на труда и социалната политика - https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=60


01.08.2016г.
ПРОЕКТ "Независим живот за гражданите на Стамболийски" - ИНФОРМАЦИЯ

25.07.2016Гг. - АКТУАЛИЗАЦИЯ "Програма за управление на дейностите по управление на отпадъците на територията на община Стамболийски за периода 2014-2020г."

19.07.2016 г. ПРОЕКТ "Независим живот за гражданите на Стамболийски":

1.СПИСЪК на класирани потребители
2.СПИСЪК на оценени кандидати за лични асистенти и домашни помощници

04.07.2016г.
- ПРОЕКТ на "Програма за управление на дейностите по управление на отпадъците на територията на община Стамболийски за периода 2014-2020 г."

01.07.2016г.
ПРОЕКТ "Независим живот за гражданите на Стамболийски"
СЪОБЩЕНИЕ Относно:  "... от днес – 01.07.2016г. започват извършването на оценка на потребностите от социални услуги на заявените кандидат- потребители ... "

24.06.2016г. ПРОЕКТ "Независим живот за гражданите на Стамболийски"
СПИСЪК на кандидати за лични асистент,  допуснати до 2-ри етап на подбор

22.06.2016г.
ПРОЕКТ "Независим живот за гражданите на Стамболийски"
ПРОТОКОЛ от дейността на Комисията за подбор на екип
на Звено за почасови услуги
20.05.2016 год.

ПРОЕКТ: "Независим живот за гражданите на  Стамболийски" - ОБЯВА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

1. Автобиография
2. Декларация за лични данни
3. Заявление за кандидатстване за личен асистент/домашен помощник
4. Заявление за кандидетстване за служители в звеното за почасови услуги
5. Заявление за кандидетстване за потребители на социални услуги
6. Пълномощно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" - "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"


03.05.2016 г.  - Актуализация на ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост

Стратегия 2016-2020 г. -
Социални услуги и благосъстояние на жителите на община Стамболийски


Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в Община Стамболийски

Актуализиран СПИСЪК на чакащите потребители по проект "Предоставяне на топъл обяд"