Търгове и конкурси


15.12.2017г.- ЗАПОВЕД №460/13.12.2017г. за определяне на спечелил публичен търг
27.11.2017г.
СПИСЪК на допуснати и недопуснати до конкурс

14.11.2017г.
- ЗАПОВЕД №411/14.11.2017г. за публичен търг

08.11.2017г.
-КОНКУС за длъжност "Стажант-одитор"

08.11.2017г.
- ЗАПОВЕД №393/06.11.2017г. за определяне на спечелил публичен търг

10.10.2017г.
- ЗАПОВЕД№361/10.10.2017г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване

03.10.2017г.
- ЗАПОВЕД
№356/29.09.2017г. за определяне на спечелил публичен търг

01.09.2017г.
-
ЗАПОВЕД №340/01.09.2017г. , откриване на процедура за провеждане на публични търгове

22.08.2017г.
Управителят на „Медицински център І Стамболийски“– ЕООД откри публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

10.08.2017г. - СПИСЪК на допуснати и недопуснати до конкурс

27.07.2017г. КОНКУРС по документи и интервю

24.07.2017 г.
ЗАПОВЕД
№282/24.07.2017г. - за определяне на спечелили публични търгове съгласно ЗАПОВЕД №245/26.06.2017г.

03.07.2017г.
ЗАПОВЕД №245/26.06.2017г. - "Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване"

01.06.2017г.
ЗАПОВЕД
№207/01.06.2017г. за определяне на спечелили публични търгове съгласно ЗАПОВЕД №181/11.05.2017г.

11.05.2017г.
- ЗАПОВЕД
№181/11.05.2017г. "... Откривам процедура за провеждане на публични търгове ... "

02.05.2017 г. - Конкурс за длъжност Главен специалист "Служител по сигурността на информацията, Отбранително мобилизационна подготовка и Гражданска защита”
11.04.2017 г,
- СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "Стажант-одитор"

28.03.2017 г.
- КОНКУРС за длъжност  "Стажан-одитор"

08.03.2017г.
- ЗАПОВЕД No97/07.03.2017
г. за определяне на спечелил търг

22.02.2017г. ЗАПОВЕД No76/22.02.2017
г. за закриване на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

15.02.2017г. ЗАПОВЕД No46/07.02.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

14.02.2017г. СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност
"Инспектор - Събиране, Контрол и Ревизии" в отдел МДТ

26.01.2017г.
ЗАПОВЕД
No30/25.01.2017г. за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем

26.01.2017г.
КОНКУРС за длъжност "Инспектор- "Събиране, Контрол и Ревизии"" в отдел "Мес
тни данъци и такси"
(МДТ)
18.01.2017г.
ЗАПОВЕД 24/18.01.2017г. за определяне на спечелил търг с явно наддаване за продажба на имот

22.12.2016

1. ЗАПОВЕД 448/21.12.2016г. на кмета на община Стамболийски
2. ЗАПОВЕД 460/22.12.206г. на кмета на община Стамболийски

15.12.2016 -
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати - конкурс за длъжността "Юрисконсулт на Община
Стамболийски" за заместване на отсъстващ титуляр

07.12.2016 - СПИСЪК  НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ“
24.11.2016
- ЗАПОВЕД 406/21.11.2016 за търг с явно наддаване

24.11.2016 -
ОБЯВА. конкурс за длъжността
"Юрисконсулт на Община Стамболийски" за заместване на отсъстващ титуляр
21.11.2016г. - ОБЯВА. Конкурс за длъжността "Секретар на Община Стамболийски
"
16.11.2016г. ЗАПОВЕД 395/16.11.2016
г.

31.10.2016
- СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността "Директор с пълен норматив преподавателска работа на ДГ "Слънце", гр. Стамболий
ски

20.10.2016г.
- ЗАПОВЕД 370/20.10.2016 - Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно надаване

28.09.2016г. -
ЗАПОВЕД334/28.09.2016г. за определяне на спечелил търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

16.09.2016г.
-ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ОБВВЯВА КОНКУРС за длъжността "Директор с пълна норма преподавателска работа на общинска детска градина "Слънце"

15.09.2016г. -
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността "СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР"
15.09.2016г.
- СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжнос
тта "НАЧЛНИК ОТДЕЛ "СП, ОС и ОК"
12.09.2016г.
- ЗАПОВЕД 294/09.09.2016г. , откриване на процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА на общински имот.
10.09.2016г.
- ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на Управител на „Медицински център I - Стамболийски“ ЕООД

31.08.2016г. - ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ОБЯВЯВА конкурс за длъжността СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
31.08.2016 г.
- ЗАПОВЕД 285/31.08.2016 за определяне на спечелил публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗАПОВЕД 228/20.07.2016г.
26.08.2016г
- ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ОБЯВЯВА конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СП , ОС и ОК "

04.08.2016г.
- ЗАПОВЕД 228/20.07.2016г. - Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване . .
.
28.07.2016г.
- ЗАПОВЕД 233/28.07.2016 - ОБЯВЯВАНЕ на резултат от търг с явно на
ддаване за отдаване под наем за срок от 10 години

27.07.2016 г.
- ЗАПОВЕД 232/26.07.2016 - ОБЯВЯВАНЕ на резултат от публично опове
стен конкурс, съгласно Заповед 203/21.06.2016 на кмета на община Стамболийски


02.07.2016г. 
- СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкусрс за длъжността "Главен архитект на община Стамболийски"


21.06.2016 г.

1. ЗАПОВЕД 203/21.06.2016г. - " . . . процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10(десет) години . . . ". . . "
2. ЗАПОВЕД 204/21.06.2016г. -"... откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10(десет) години . .
"

21.06.2016 г.
- СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "Старши счетоводител"

16.06.2016 г. -
ОБЯВА -
конкурс за длъжност "Главен архитект на община Стамболийски"

14.06.2016 г.
- СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност
"Началник на отдел ФСД и Главен счетоводител на Община Стамболийски"

06.06.2016 г. - ОБЯВА - конкурс за длъжността "Старши Счетоводител на Община
Стамболийски"

03.06.2016 г. - Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "Директор на Дирекция "Финансово-счетоводни дейности, Местни данъци и такси и Административно-правно обслужване" /ФСД, МДТ и АПО/ - Община Стамболийски"


02.06.2016 г.
- КОНКУРС за избор на управител на "Многопрофилна болница за продължително лечение Стамболийски" ЕООД

27.05.2016г.
- Заповед N174/26.05.2016г. на кмета на община Стамболийски за обявяване на резултат от търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

27.05.2016г. - На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите - ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ОБЯВЯВА конкурс за длъжността "Началник на отдел ФСД и Главен счетоводител на Община Стамболийски"

19.05.2016 -  На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед      №163/17.05.2016 год. на Кмета на Община Стамболийски  ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ОБЯВЯВА конкурс за длъжността Директор на Дирекция "Финансово-счетоводни дейности, Местни данъци и такси и Административно-правно обслужване" /ФСД, МДТ и АПО/ - Община Стамболийски


20.04.2016г. - ЗАПОВЕД No115/14.04.2016г. за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

15.04.2016г. -
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за участие в кокурс за за длъжност "Секретар на община Стамболийски"

18.03.2016 г. - Община Стамболийски обявява конкурс за длъжно
ст "Секретар на община Стамболийски"


17.02.2016г. - ЗАПОВЕД 62/17.02.2016
г. за определяне на спечелил публичен търг


28.01.2016г. - ЗАПОВЕД No 30/25.01.2016г. за провеждане на търг с явно
надаване


21.12.2015г. -
ЗАПОВЕД No410/21.12.205

24.11.2015 г. - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински имот