Обяви и съобщения

20.02.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост,

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№953/17.02.2020год. от Георги Найденов, относно инвестиционно намерение: промяна предназначение на ПИ 028004 по КВС на с. Триводици и да се образува УПИ 028004 – животновъдна ферма за изграждане на обект „Кравеферма до 50 броя“.

Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на Георги Найденов /в отдел "СП и ОС, ОК/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

04.02.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

         Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№474/24.01.2020год. от Дечо Панайотов, относно инвестиционно предложение "Обществено обслужващи дейности - автомивка" в УПИ 022047, кв. 22, с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

         Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение на Дечо Панайотов /в отдел "СП и ОС, ОК/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.