stoian bogdanov

Председател 

Стоян Димитров Богданов ГЕРБКомисия по" Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси"

 1. Марияна Димитрова
 2. Теодора Найденова
 3. Катя Попова
 4. Костадин Рангелов
 5. Петър Костов

Комисия по "Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост " 

 1. Иван Начков
 2. Владимир Пильов
 3. Христоско Смъркалев
 4. Петър Костов
  5. Калина Червенкова

Комисия по "Устройство на територията, строителство, архитектура, жилищна политика, транспорт и комуникации, комунална дейност, водоснабдяване и енергийно планиране и осигуряване"

 1. Йордан Тодоров
 2. Тодор Гьошев
 3. Стоил Стоев
 4. Атанас Мавродиев
 5. Заприн Рашев

Комисия по " Образование , наука ,култура ,етика ,детски и младежки дейности, спорт ,туризъм , вероизповедание ,пренаименования ,поддържане и опазване на културно-историческите и архитектурни паметници "

 1. Красимира Грозданова
 2. Марияна Топузова
 3. Христоско Смъркалев
 4. Заприн Рашев
 5. Калина Червенкова

Комисия по"Обществен ред, сигурност, граждански права , молби, жалби и контрол по изпълнение решенията на ОбС и решенията на кмета на общината"

 1. Йордан Тодоров
 2. Владимир Пильов
 3. Атанас Ненков
 4. Любен Лагадов
 5. Костадин Рангелов

Комисия по " Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност,  и еврофондове "

 1. Стоил Стоев
 2. Иван Начков
 3. Любен Лагадов
 4. Йонка Бадова

Комисия по "Околна среда ,селско ,водно , и горско стопанство ,екология ,инвестиционно политика и евро интеграция "

1.  Красимира Грозданова

2. Марияна Топузова

3. Тодор Гьошев

4. Катя Попва

5. Тодор Пенков

Комисия по "Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси "

1.  Марияна Димитрова

2. Теодора Найденова

3. Тодор Пенков

4. Йонка Бадова

5. Атанас Ненков

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

ivan na4kov

Иван Венков Начков

Общ. съветник ГЕРБ
mariana topuzova

Марияна Георгиева Топузова

Общ. съветник ГЕРБ
vladimir piliov

Владимир Малинов Пильов

Общ. съветник ГЕРБ
todor geo6ev

Тодор Димитров Гьошев

Общ. съветник ГЕРБ
teodora naidenova

Теодора Стоянова Найденова

Общ. съветник ГЕРБ
jordan todorov

Йордан Тодоров Тодоров

Общ. съветник ГЕРБ
stoil stoev

Стоил Димитров Стоев

Общ. съветник ГЕРБ
krasimira grozdanova

Красимира Евгениева
Грозданова

Общ. съветник ГЕРБ
mariana dimitrova

Марияна Атанасова
Димитрова

Общ. съветник ГЕРБ
p.kostov

Петър Минчев Костов

Общ. съветник БСП
Atanas Nenkov

Атанас Антонов Ненков

Общ. съветник БСП

11.10.2017 snimkaZ Ra6ev ob6t sywetnik

Заприн Запрянов Рашев

Общ. съветник БСП
k 4ervenkova

Калина Димитрова Червенкова

Общ. съветник БСП
j badova

Йонка Михайлова Бадова

Общ. съветник БСП
k rangelov

Костадин Георгиев Рангелов

Независим
hristosko smyrkalev 1

Христоско Ангелов Смъркалев

Общ. съветник РБ
l lagadov

 Любен Лагадов

Общ. съветник РБ
t penkov

Тодор Стойчев Пенков

Общ. съветник РБ
Atanas Mavrodiev

Атанас Венков Мавродиев

Общ. съветник ПАТРИОТИТЕ - ВМРО И ЗАЩИТА
k popova

Катя Асенова Попова

Общ. съветник ПАТРИОТИТЕ - ВМРО И ЗАЩИТА