ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ'2020г.

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл
 1 20.03.2020г. Ваня Дочева Старши специалист „Деловодител“ да не
 2 06.04.2020г. Светлана Маринова Главен специалист „УТ“ да не
 3  15.04.2020г.  Светлана Смиленова  Директор на ДГ „Радост“ с.Й.Груево да не
 4  07.05.2020г. Тодорка Георгиева спец. ОДАО и Финнанси ТриВодици да  не 
 5  12.05.2020г.  Пенка Богданова  Секретар на МКБППМН да  не 
6 17.06.2020 Пенка Богданова Секретар на МКБППМН да не
7 24.08.2020 Кристина Койненска Счетоводител да не
8 08.09.2020 ЗАЛИЧЕН - - -
9 17.09.2020г. Жаклин Тонева Юрисконсулт ДА НЕ
10

28.10.2020

Елена Учкова Директор на ДГ „Радост“ с.Й.Груево ДА НЕ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на ЗПКОНПИ за 2020г.

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество -файл
 1 14.04.2020г. Ваня Дочева Старши специалист „Деловодител“

Част I

Част II

не
 2  15.04.2020г.  Светлана   Смиленова  Директор на ДГ „Радост“ с.Й.Груево

 Част I

 Част II

 не
 3  29.04.2020г.  Светлана Маринова  Главен специалист „УТ“  Част I 
Част II
 
 4  07.05.2020  Недялка Нихтянова  Директро на ДГ „Искра“  Част I  не
5 07.05.2020 Тодорка Георгиева Специалист „ОДАО и финанси“ Част I не
6 08.05.2020 Даниела Кръстева-Малинова Секретар Част I не
7 08.05.2020 Анета Петрова Началник на отдел“ МДТ“ Част I не
8 08.05.2020 Златка Калайджиева Главен специалист „МДТ“ Част I не
9 11.05.2020 Галина Доганова Главен специалист „УТ“ Част I не
10 11.05.2020г.  Николай Доганов Главен специалист“Контрол строителство“ Част I не
11 11.05.2020г. Радка Томова Началник отдел „ГРАО и ОМП“ Част I не
12 11.05.2020г. Елена Русева Специалист „Касиер“ Част I не
13 11.05.2020г. Ваня Дочева Старши специалист „Деловодител“ Част I не
14 11.05.2020г. Антоанета Драгиева Главен специалист „Човешки ресурси“ Част I не
15 11.05.2020г. Мария Дрянкова Старши счетоводител Част I не
16 11.05.2020г. Нонка Георгиева Касиер „МДТ“ Част I не
17 11.05.2020г. Ангелина Ламбова Инспектор „Събиране, контрол  Част I не
18 11.05.2020г. Росица Герова Директор ДГ с.К.Конаре Част I не
19 11.05.2020г. Славка Зашева Директор на ДГ „Звънче“  Част I не
20 11.05.2020г. Гергана Динева Старши специалист „СИ, ОМП и ГЗ“ Част I не
21 11.05.2020г. Мария Кънева Старши специалист „ГРАО“ Й.Груево Част I не
22 12.05.2020г. Донка Арабаджиева Старши специалист „ОДАО и фин.“ Й.груево Част I не
23 12.05.2020г. Боряна Пампова Главен специалист „ГРАО“ Част I не
24 12.05.2020г. Росица Манукян Главен специалист „ТРЗ“ Част I не
25 12.05.2020г. Мирослава Домусчиева Старши специалист „Програми по ЗНЗ и домакин“ Част I не
26 12.05.2020г. Стоянка Михайлова Старши специалист „Екология,ОПФ и ВС“ Част I не
27 14.05.2020г. Катерина Баракова Главен специалист „Търговски дейности“ Част I не
28 14.05.2020г. Янка Котева Старши специалист „Информ.обслужва-не на ОбС“ Част I не
29 14.05.2020г. Красимира Лукинович Директор на ДГ“Р.Княгиня“ гр.Стамболийски Част I не
30 14.05.2020г. ЗАЛИЧЕН - - -
31 14.05.2020г. Величка Ангьозова Началник отдел „СП, ОС и ОК“ Част I не
32 14.05.2020г. Надежда Пильова Директор на ДГ „Слънце“ гр.Стамболийски Част I не
33 14.05.2020г. Станка Димитрова Директор на ОБЦРД Част I не
34  15.05.2020  Ангел Манчев  Старши специалист „ИТ“  Част I  не
35 15.05.2020 Иванка Игнатова Директор на ДГ „Изворче“ с.Триводици Част I не
36 15.05.2020 Венета Нонова Старши специалист „ГРАО“ К.Конаре Част I не
37 15.05.2020 Снежана Добрева Старши специалист „ГРАО“ Триводици Част I не
 38  15.05.2020  Костадин Аврамов  Директор на дирекция „УТ, СП,ОС и ОК, ГРАО и ОМП“  Част I  не
 39  15.05.2020  ЗАЛИЧЕН  -  -  -
 40  15.05.2020  Пенка Богданова  Главен специалист „ОКВ“  Част I  не
 41  15.05.2020  Светла Стойчева  Старши специалист „ОДАО и Финанси“ Ново село  Част I  не
 42  15.05.2020  Красимира Николова  Специалист „ГРАО“ Ново село  Част I  не
43 15.05.2020 Недка Куртева Старши счетоводител Част I не
44 15.05.2020 Марияна Стоицова Специалист „ОДАО и финанси“ К.Конаре Част I  не
45 15.05.2020 Мая Кирова-Петкова Юрисконсулт Част I  не
46 15.05.2020 Василка Аврамова Старши счетоводител Част I не
47 15.05.2020 Веселина Маламова Главен специалист „Технически секретар“ Част I не
48 15.05.2020 Божурка Скачкова Финансов контрольор Част I не
49 15.05.2020 Ани Попова Вътрешен одитор Част I не
50 15.05.2020 Тамара Бакалова Ръководител ЦНСТ Част I не
51 15.05.2020 Елка Куманова Главен специалист „Медии и връзки с обществеността“ Част I не
52 15.05.2020 Бистра Гогова Главен счетоводител Част I не
53 15.05.2020 Димитър Йорданов Главен специалист „Хигиена“ Част I не
54 15.05.2020 Диана Кръстева Старши специалист“ЖФ и транспорт“ Част I не
55 15.05.2020 ЗАЛИЧЕН  -  -  -
 56  05.06.2020  ЗАЛИЧЕН  -  -  -
57 09.06.2020 Соня Кузманова Главен специалист „УТ“ Част I не
58 09.06.2020 Йорданка Бангова Директор на дирекция „ФСД,МДТ и АПО“ Част I не
 59  22.07.2020  Пенка Богданова  Секретар на МКБППМН  Част I
Част II
 не
 60  16.09.2020  Кристина Койненска  Счетоводител  Част I
 Част II
 не
61 19.10.2020 Жаклин Тонева Юрисконсулт Част I
Част II
не
62 28.10.2020 Елена Учкова Директор на ДГ „Радост“ с.Й.Груево Част I
Част II
НЕ

 

СПИСЪК на лицата, неподали в законоустановения срок, декларация за 2020г.
по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 
Вх. № Дата Име, презиме и фамилия Длъжност
- - - -

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл
 1 11.01.2019 Лазарина Гушлекова Старши специалист „ИО на ОбС” да не
 2 14.01.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
 3 11.02.2019г. Величка Ангьозова Началник на отдел „СП,Ос и ОК” –по заместване да не
 21.02.2019г.

 ЗАЛИЧЕН

 - - -
 5  05.03.2019г. ЗАЛИЧЕН  -  -  -
6 11.04.2019г.

Славка

Зашева
Директор на ДГ „Звънче” гр.Стамболийски ДА НЕ
7 30.04.2019 ЗАЛИЧЕН      
8 15.05.2019 ЗАЛИЧЕН  - - -
9  04.06.2019  Янка Котева  Старши специалист „ИО на ОбС” ДА НЕ
10  05.06.2019 ЗАЛИЧЕН  - - -
11  22.08.2019г.  ЗАЛИЧЕН  - - -
 12  25.08.2019г  Елена Русева  Специалист „касиер“ да   не
13  01.11.2019г.  Мая Кирова -Петкова  Юрисконсулт ДА  НЕ
14 17.12.2019г. ЗАЛИЧЕН - - -
 15  20.12.2019г. ЗАЛИЧЕН  -  -  -

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на ЗПКОНПИ за 2019г.

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество -файл
 1 11.01.2019 Лазарина Гушлекова Старши специалист „ИО на ОбС”

Част I

Част II

не
 2 14.01.2019 ЗАЛИЧЕН -

-

-
 3  30.01.2019  Лазарина  Гушлекова  Старши специалист „ИО на ОбС”  Част I  не
 4  21.02.2019  ЗАЛИЧЕН -  -  -
 5  05.03.2019г. ЗАЛИЧЕН  -  -  -
6 11.04.2019г. Славка Зашева Директор на ДГ „Звънче” гр.Стамболийски
ЧАСТ II
 НЕ
7 19.04.2019 Николай Доганов Главен специалист „Контрол по строителството” Част I НЕ
8 19.04.2019 Галина Доганова Главен специалист „УТ” Част I НЕ
9 30.04.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
10 19.04.2019 Соня Кузманова Главен специалист „УТ” ЧАСТI НЕ
11 23.04.2019 Катерина Баракова Главен специалист „Търговски дейности” ЧАСТI НЕ
12 23.04.2019 Антоанета Драгиева Главен специалист „ЧР” ЧАСТI НЕ
13 23.04.2019 Радка    Томова Началник на отдел „ГРАО и ОМП” Част I не
14 24.04.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
15 25.04.2019 Дияна Кръстева Старши специалист „Деловодител” Част I не
16 30.04.2019 Мирослава Домусчиева Старши специалист „Програма по ЗНЗ и домакин” Част I не
17 30.04.2019 ЗАЛИЧЕН      
18 02.05.2019 Славка Зашева Директор на ДГ „Звънче” гр.Стамболийски ЧастI не
19 02.05.2019 Станка Димитрова Директор на ОБЦРД гр.Стамболийски ЧастI не
20 02.05.2019 Надежда Пильова Директор на ДГ „Слънце” гр.Стамболийски ЧастI не
21 08.05.2019 Мария Дрянкова Старши счетоводител ЧастI не
22 08.05.2019 София Ушева Старши специалист „Касиер” ЧастI не
23 08.05.2019 Мария Кънева Специалист „ГРАО” ЧастI не
24 08.05.2019 Донка Койчева Специалист „ОДАО и финанси” ЧастI не
25 10.05.2019 Недка Куртева Старши счетоводител ЧастI не
26 10.05.2019 Недялка Нихтянова Директор на ДГ”Искра” гр.Стамболийски ЧастI не
27 10.05.2019 Росица Герова Директро на ДГ „Д.рай” с.К.Конаре ЧастI не
28 13.05.2019 Росица Манукян Главен специалист „ТРЗ” ЧастI не
29 13.05.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
30 13.05.2019 Теодора Вълканска Юрисконсулт ЧастI не
31 13.05.2019 Красимира Лукинович Директор на ДГ”Р.Княгиня” гр.Стамболийски ЧастI не
32 13.05.2019 Златка Калайджиева Главен специалист „МДТ” ЧастI не
33 13.05.2019 Ангелина Ламбова Инспектор „Събиране и контрол” ЧастI не
34 13.05.2019 Нонка Георгиева Касиер „МДТ” ЧастI не
35 13.05.2019 Анета Петрова Началник отдел „МДТ” ЧастI не
36 13.05.2019 Величка Ангьозова Началник отдел „СП,ОС и ОК” ЧастI не
37 13.05.2019 Стоянка Михайлова Старши специалист „Екология, ОПФ и ВС” ЧастI не
38 13.05.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
39 13.05.2019 Снежана Добрева Старши специалист „ГРАО” ЧастI не
40 13.05.2019 Иванка Игнатова Директор на ДГ „Изворче” с.Триводици ЧастI не
41 14.05.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
42 14.05.2019 Ангел Манчев Старши специалист „ИТ” ЧастI не
43 14.05.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
44 14.05.2019 Светла Стойчева Старши специалист „Финанси и ОДАО” ЧастI не
45 14.05.2019 Елка Куманова Главен специалист „Медии и връзки с обществеността” ЧастI не
46 14.05.2019 Бистра Гогова Началник отдел „ФСД”и Главен счетоводител ЧастI не
47 14.05.2019 Тамара Бакалова Ръководител ЦНСТ ЧастI не
48 14.05.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
49 14.05.2019 Костадин Аврамов Директор на дирекция „УТ, СП и ОС, ОК, ГРАО и ОМП” ЧастI не
 51  15.05.2019  Василка Аврамова  Старши счетоводител  ЧастI  не
 52  15.05.2019  Димитър Йорданов Специалист „Хигиена”  ЧастI  не
53 15.05.2019 Даниела Кръстева-Малинова Секретар  ЧастI  не
54 15.05.2019
 Йорданка   Бангова Директор на дирекция „ФСД,МДТ и АПО”  ЧастI  не
55  15.05.2019  Божурка Скачкова  Финансов контрольор  ЧастI  не
56  15.05.2019  Пенка Богданова  Главен специалист „ОКВ”  ЧастI  не
57  15.05.2019  Венета Нонова  Старши специалист „ГРАО”  ЧастI  не
58  15.05.2019  Иванка Иванова Главен счетоводител „Образование”  ЧастI  не
59  15.05.2019  Катя Веселинова  Старши счетоводител „Образование”  ЧастI  не
60  15.05.2019  Татяна Узунова  Старши счетоводител  ЧастI  не
61  15.05.2019  Нели Даскалова  Икономист „Обравозание”  ЧастI  не
62  15.05.2019  ЗАЛИЧЕН  -  -  -
63  15.05.2019 ЗАЛИЧЕН  - -  -
64  15.05.2019 ЗАЛИЧЕН  -  -  -
65  15.05.2019  Ани Попова  Стажант-одитор  ЧастI  не
66  15.05.2019  Мариана Стоицова  Специалист „ОДАО и и финанси”  ЧастI  не
67  04.06.2019  Янка Котева  Старши специалист „ИО на ОбС”  ЧастI
 ЧастII
 не
68  05.06.2019  ЗАЛИЧЕН  -  -
 -
69  27.08.2119  ЗАЛИЧЕН  -  -  -
70 25.09.2019 Елена Русева Специалист „Касиер“ Част I
Част II
 
71 28.11.2019 Мая Кирова-Попова Юрисконсулт Част I
Част II
 
72 17.12.2019 ЗАЛИЧЕН  -  -  
73 20.12.2019г ЗАЛИЧЕН - -