ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл
 1 11.01.2019 Лазарина Гушлекова Старши специалист „ИО на ОбС” да не
 2 14.01.2019 Даниела Калистрова Старши счетоводител в отдел „ФСД” да не
 3 11.02.2019г. Величка Ангьозова Началник на отдел „СП,Ос и ОК” –по заместване да не
 21.02.2019г.

 ЗАЛИЧЕН

 - - -
 5  05.03.2019г.  Елеонора  Койнарева  Специалист „УТ и инвеститорски контрол  ДА  НЕ
6 11.04.2019г.

Славка

Зашева
Директор на ДГ „Звънче” гр.Стамболийски ДА НЕ
7 30.04.2019 ЗАЛИЧЕН      
8 15.05.2019  Ася Тачева  Касиер „Образование” ДА НЕ
9  04.06.2019  Янка Котева  Старши специалист „ИО на ОбС” ДА НЕ
10  05.06.2019  Мариана Стефанова  Ръководител „ЗВО” ДА НЕ
11  22.08.2019г.  Александра Каракашева  Специалист „УТ” ДА НЕ
 12  25.08.2019г  Елена Русева  Специалист „касиер“ да   не
13  01.11.2019г.  Мая Кирова -Петкова  Юрисконсулт ДА  НЕ
14 17.12.2019г. Катя Каралукова Старши специалист „Деловодител“ ДА НЕ
 15  20.12.20119г.  Станислава Мартинова-Казакова  Юрисконсулт  ДА  НЕ