stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл
 1 11.01.2019 Лазарина Гушлекова Старши специалист „ИО на ОбС” да не
 2 14.01.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
 3 11.02.2019г. Величка Ангьозова Началник на отдел „СП,Ос и ОК” –по заместване да не
 21.02.2019г.

 ЗАЛИЧЕН

 - - -
 5  05.03.2019г. ЗАЛИЧЕН  -  -  -
6 11.04.2019г.

Славка

Зашева
Директор на ДГ „Звънче” гр.Стамболийски ДА НЕ
7 30.04.2019 ЗАЛИЧЕН      
8 15.05.2019 ЗАЛИЧЕН  - - -
9  04.06.2019  Янка Котева  Старши специалист „ИО на ОбС” ДА НЕ
10  05.06.2019 ЗАЛИЧЕН  - - -
11  22.08.2019г.  ЗАЛИЧЕН  - - -
 12  25.08.2019г ЗАЛИЧЕН  - - -
13  01.11.2019г.  Мая Кирова -Петкова  Юрисконсулт ДА  НЕ
14 17.12.2019г. ЗАЛИЧЕН - - -
 15  20.12.2019г. ЗАЛИЧЕН  -  -  -