stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на ЗПКОНПИ за 2019г.

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество -файл
 1 11.01.2019 Лазарина Гушлекова Старши специалист „ИО на ОбС”

Част I

Част II

не
 2 14.01.2019 ЗАЛИЧЕН -

-

-
 3  30.01.2019  Лазарина  Гушлекова  Старши специалист „ИО на ОбС”  Част I  не
 4  21.02.2019  ЗАЛИЧЕН -  -  -
 5  05.03.2019г. ЗАЛИЧЕН  -  -  -
6 11.04.2019г. Славка Зашева Директор на ДГ „Звънче” гр.Стамболийски
ЧАСТ II
 НЕ
7 19.04.2019 Николай Доганов Главен специалист „Контрол по строителството” Част I НЕ
8 19.04.2019 Галина Доганова Главен специалист „УТ” Част I НЕ
9 30.04.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
10 19.04.2019 Соня Кузманова Главен специалист „УТ” ЧАСТI НЕ
11 23.04.2019 Катерина Баракова Главен специалист „Търговски дейности” ЧАСТI НЕ
12 23.04.2019 Антоанета Драгиева Главен специалист „ЧР” ЧАСТI НЕ
13 23.04.2019 Радка    Томова Началник на отдел „ГРАО и ОМП” Част I не
14 24.04.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
15 25.04.2019 Дияна Кръстева Старши специалист „Деловодител” Част I не
16 30.04.2019 Мирослава Домусчиева Старши специалист „Програма по ЗНЗ и домакин” Част I не
17 30.04.2019 ЗАЛИЧЕН      
18 02.05.2019 Славка Зашева Директор на ДГ „Звънче” гр.Стамболийски ЧастI не
19 02.05.2019 Станка Димитрова Директор на ОБЦРД гр.Стамболийски ЧастI не
20 02.05.2019 Надежда Пильова Директор на ДГ „Слънце” гр.Стамболийски ЧастI не
21 08.05.2019 Мария Дрянкова Старши счетоводител ЧастI не
22 08.05.2019 София Ушева Старши специалист „Касиер” ЧастI не
23 08.05.2019 Мария Кънева Специалист „ГРАО” ЧастI не
24 08.05.2019 Донка Койчева Специалист „ОДАО и финанси” ЧастI не
25 10.05.2019 Недка Куртева Старши счетоводител ЧастI не
26 10.05.2019 Недялка Нихтянова Директор на ДГ”Искра” гр.Стамболийски ЧастI не
27 10.05.2019 Росица Герова Директро на ДГ „Д.рай” с.К.Конаре ЧастI не
28 13.05.2019 Росица Манукян Главен специалист „ТРЗ” ЧастI не
29 13.05.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
30 13.05.2019 Теодора Вълканска Юрисконсулт ЧастI не
31 13.05.2019 Красимира Лукинович Директор на ДГ”Р.Княгиня” гр.Стамболийски ЧастI не
32 13.05.2019 Златка Калайджиева Главен специалист „МДТ” ЧастI не
33 13.05.2019 Ангелина Ламбова Инспектор „Събиране и контрол” ЧастI не
34 13.05.2019 Нонка Георгиева Касиер „МДТ” ЧастI не
35 13.05.2019 Анета Петрова Началник отдел „МДТ” ЧастI не
36 13.05.2019 Величка Ангьозова Началник отдел „СП,ОС и ОК” ЧастI не
37 13.05.2019 Стоянка Михайлова Старши специалист „Екология, ОПФ и ВС” ЧастI не
38 13.05.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
39 13.05.2019 Снежана Добрева Старши специалист „ГРАО” ЧастI не
40 13.05.2019 Иванка Игнатова Директор на ДГ „Изворче” с.Триводици ЧастI не
41 14.05.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
42 14.05.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
43 14.05.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
44 14.05.2019 Светла Стойчева Старши специалист „Финанси и ОДАО” ЧастI не
45 14.05.2019 Елка Куманова Главен специалист „Медии и връзки с обществеността” ЧастI не
46 14.05.2019 Бистра Гогова Началник отдел „ФСД”и Главен счетоводител ЧастI не
47 14.05.2019 Тамара Бакалова Ръководител ЦНСТ ЧастI не
48 14.05.2019 ЗАЛИЧЕН - - -
49 14.05.2019 Костадин Аврамов Директор на дирекция „УТ, СП и ОС, ОК, ГРАО и ОМП” ЧастI не
 51  15.05.2019  Василка Аврамова  Старши счетоводител  ЧастI  не
 52  15.05.2019  Димитър Йорданов Специалист „Хигиена”  ЧастI  не
53 15.05.2019 Даниела Кръстева-Малинова Секретар  ЧастI  не
54 15.05.2019
 Йорданка   Бангова Директор на дирекция „ФСД,МДТ и АПО”  ЧастI  не
55  15.05.2019  Божурка Скачкова  Финансов контрольор  ЧастI  не
56  15.05.2019  Пенка Богданова  Главен специалист „ОКВ”  ЧастI  не
57  15.05.2019  Венета Нонова  Старши специалист „ГРАО”  ЧастI  не
58  15.05.2019  ЗАЛИЧЕН -  -
 -
59  15.05.2019  Катя Веселинова  Старши счетоводител „Образование”  ЧастI  не
60  15.05.2019  Татяна Узунова  Старши счетоводител  ЧастI  не
61  15.05.2019  Нели Даскалова  Икономист „Обравозание”  ЧастI  не
62  15.05.2019  ЗАЛИЧЕН  -  -  -
63  15.05.2019 ЗАЛИЧЕН  - -  -
64  15.05.2019 ЗАЛИЧЕН  -  -  -
65  15.05.2019  Ани Попова  Стажант-одитор  ЧастI  не
66  15.05.2019  Мариана Стоицова  Специалист „ОДАО и и финанси”  ЧастI  не
67  04.06.2019  Янка Котева  Старши специалист „ИО на ОбС”  ЧастI
 ЧастII
 не
68  05.06.2019  ЗАЛИЧЕН  -  -
 -
69  27.08.2119  ЗАЛИЧЕН  -  -  -
70 25.09.2019 ЗАЛИЧЕН - -  -
71 28.11.2019 Мая Кирова-Попова Юрисконсулт Част I
Част II
 
72 17.12.2019 ЗАЛИЧЕН  -  -  
73 20.12.2019г ЗАЛИЧЕН - -