30.11.2020г.- ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

30.11.2020г.          

Съобщение

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж

№ 63/30.11.2020г.
1.Възложител: „КОЛЕВ 55“ ЕООД

За обект: „Магазин за капково напояване, селскостопански инвентар, посадъчен материал за цветя и зеленчуци, агроаптека “

ЗП=146.41 кв.м.; РЗП =146.41кв.м.

в УПИ V-общ. обсл. дейности, кв.46

по плана на с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив.

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.