stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Stoian Bogdanov

Председател 

Стоян  Богданов - ГЕРБ01.09.2020г.Общински съвет Стамболийски публикува Решение №1330/22.07.2020 г. поставено по административно дело №2079/2019 по описа на Административен съд - Пловдив XII състав.
22.11.2019г. -  ПРОТОКОЛ на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РЕГИСТЪР на подадени декларации по чл.1,ал1,т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
2.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА РЕГИСТЪР на подадени декларации по чл.1,ал1,т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
3. РЕГИСТЪР - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, ал.1, т.2  ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)
4. Регистър на декларациите по ЧЛ.35, ал.1, т.2 т4 от ЗПКОНПИ 2021г

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 т. 4 от ЗПКОНПИ 2021 г.

Комисия по" Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси"

 1. Марияна Димитрова
 2. Теодора Найденова
 3. Катя Попова
 4. Венера Башова
 5. Анастасия Гунчева

Комисия по "Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост " 

 1. Иван Начков
 2. Владимир Пильов
 3. Христоско Смъркалев
 4. Трендафил Табаков
  5. Калина Червенкова

Комисия по "Устройство на територията, строителство, архитектура, жилищна политика, транспорт и комуникации, комунална дейност, водоснабдяване и енергийно планиране и осигуряване"

 1. Йордан Тодоров
 2. Атанас Ненков
 3. Милен Найденов
 4. Любомир Копривленски
 5. Иван Ангелов

Комисия по " Образование , наука ,култура ,етика ,детски и младежки дейности, спорт ,туризъм , вероизповедание ,пренаименования ,поддържане и опазване на културно-историческите и архитектурни паметници "

 1. Красимира Грозданова
 2. Марияна Топузова
 3. Христоско Смъркалев
 4. Калина Игнатова
  5. Жанета Иванова
  6.Калина Червенкова

Комисия по"Обществен ред, сигурност, граждански права , молби, жалби и контрол по изпълнение решенията на ОбС и решенията на кмета на общината"

 1. Йордан Тодоров
 2. Владимир Пильов
 3. Атанас Ненков
 4. Заприн Рашев

Комисия по " Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност,  и еврофондове "

 1. Милен Найденов
 2. Иван Начков
 3. Любомир Копривленски
 4. Анастасия Гунчева
  5.Венера Башова

Комисия по "Околна среда ,селско ,водно , и горско стопанство ,екология ,инвестиционно политика и евро интеграция "

1.  Красимира Грозданова

2. Марияна Топузова

3. Калина Игнатова

4. Катя Попва

5. Трендафил Табаков

Комисия по "Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество"

1.  Марияна Димитрова

2. Теодора Найденова

3. Жанета Иванова

4. Заприн Рашев
5. Иван Ангелов

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

ivan na4kov

Иван  Начков

Общ. съветник ГЕРБ
mariana topuzova

Марияна  Топузова

Общ. съветник ГЕРБ
vladimir piliov

Владимир Пильов

Общ. съветник ГЕРБ
Kalina Ignatova 1

Калина Игнатова

Общ. съветник ГЕРБ
Janeta Ivanova1 1

Жанета Иванова

Общ. съветник ГЕРБ
L Koprivlenski 1

Любомир Копривленски

Общ. съветник ГЕРБ
Milen Naidenov1

Милен Найденов

Общ. съветник ГЕРБ
krasimira grozdanova

Красимира
Грозданова

Общ. съветник ГЕРБ
mariana dimitrova

Марияна
Димитрова

Общ. съветник ГЕРБ
teodora naidenova

Теодора Найденова

Общ. съветник ГЕРБ

Йордан Тодоров

Общ. съветник ГЕРБ
k popova

Катя  Попова

Общ. съветник - ГЕРБ

Atanas Nenkov

Атанас Ненков

Общ. съветник БСП

11.10.2017 snimkaZ Ra6ev ob6t sywetnik

Заприн Рашев

Общ. съветник БСП
k 4ervenkova

Калина Червенкова

Общ. съветник БСП
venera bashova

Венера Башова

Общ. съветник БСП


Трендафил Табаков

Общ. съветник БСП

Anastasiq Gun4evaАнастасия Гунчева

Общ. съветник БСП

 

hristosko smyrkalev 1Христоско Смъркалев

Общ. съветник ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

 
ivanAngelov

Иван Ангелов

Общ. съветник ПП МИР